PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á
(dále jen „Zmocnitel“)
z m o c ň u j i ve smyslu §441 až §449 zák. č. 89/2012 Sb., Obč.Z,
společnost:
SERAF INTERNATIONAL s.r.o.
IČO 27648231, DIČ CZ27648231
sídlem: Blanická 13, 120 00 Praha 2. Bank. spoj. 35-9386580247/0100 (KB)
(dále jen „Zmocněnec“) k veškerým úkonům, včetně převzetí finančních prostředků, a to ve věci pohledávky zmocnitele, kterou má za:
dlužníkem,
Zmocněnec je oprávněn nechat se zastoupit třetí stranou (rozumí se právnickou či fyzickou osobou). V případě, že se zmocněnec nechá zastoupit třetí stranou, odpovídá za provedení veškerých daných úkonů tato třetí strana.

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

SERAF INTERNATIONAL s.r.o.,
se sídlem na adrese: Blanická 13, 120 00 Praha 2
IČO: 27648231
DIČ: CZ27648231
zastoupená: Karlem Malým, jednatelem
dále jen „příkazník“

a

dále jen „příkazce“
spolu uzavírají dnešního dne dle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto příkazní smlouvu:

1. Příkazce je ke dni podpisu této smlouvy výlučným věřitelem pohledávky za dlužníkem:

2. Příkazník se touto smlouvou zavazuje jménem příkazce vymoci uvedenou pohledávku a příkazce se zavazuje uhradit za to příkazníkovi provizi ve výši BUDE DOPLNĚNO %, slovy: BUDE DOPLNĚNO, což činí BUDE DOPLNĚNO Kč z vymožené částky (sjednaná odměna nezahrnuje DPH 21%). V případě, že se strany dohodnou na záloze, není příkazník povinen jakkoliv zúčtovat ani nijak prokazovat na co ji použil, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Příkazníkovi vzniká nárok na odměnu z peněz, které byly příkazci uhrazeny již po sepsání této příkazní smlouvy.

3. Příkazník se zavazuje, že pohledávka bude vymáhána pouze legální cestou, v rámci obecně závazných předpisů platných v ČR.

4. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho 1 roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Příkazce tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen GDPR) uděluje příkazníkovi souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu identifikace, jméno, příjmení, adresa, mail, telefon a budou zpracovávány po dobu trvání této smlouvy. Účelem zpracování je identifikace příkazce jako věřitele pohledávky. Příkazce dále uvádí na svou odpovědnost údaje v nezbytném rozsahu o třetí osobě - dlužníkovi, které jsou pro příkazníka v rámci jeho činnosti nutné taktéž k identifikaci (prokázání) dlužníka a pohledávky. Příkazník se zavazuje z pozice zpracovatele zpracovávat v souladu s výše uvedenou směrnicí.

5. V případě, že bude plná moc – viz str. 1, nebo příkazní smlouva – viz str. 2 a 3 vypovězena ze strany příkazce před uplynutím doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zavazuje se tímto příkazce uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši shora uvedené provize, a to ihned v den doručení výpovědi plné moci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provizi je příkazce taktéž povinen uhradit v případě, že se prokáže, že vstoupil v době trvání této smlouvy s dlužníkem do jednání a uzavřel s ním jakoukoliv dohodu bez účasti příkazníka, nebo zjistí-li se skutečnost, že příkazce po dobu trvání této smlouvy s pohledávkou jakkoliv disponoval (rozumí se její prodej, postoupení atd.), dále také zjistí-li se, že pohledávka neexistuje, tzn., že zejména existuje doklad o jejím úplném či částečném zániku, na který příkazník nebyl upozorněn, nebo příkazce vymáhá pohledávku po dlužníkovi neoprávněně. Pokud bude příkazci uhrazena jakákoliv částka od dlužníka na jeho účet nebo v hotovosti, je příkazce povinen toto neprodleně oznámit příkazníkovi do 5-ti dnů od obdržení platby na jeho účet a do 5-ti dnů nám zaslat provizi z uhrazené částky. Pokud toto příkazce neučiní, náleží příkazníkovi jednorázová pokuta ve výši 10.000,- Kč + DPH, která je splatná na účet do 5-ti dnů, toto ho ale nezprošťuje zaplacení provize. Příkazce rovněž není oprávněn po dobu platnosti této smlouvy udělit vedle příkazníka plnou moc jiné třetí osobě k vymáhání předmětné pohledávky (vyjma soudu). Jakékoliv škody způsobené prokazatelně nesprávnými informacemi ze strany příkazce – zmocněnce, jdou na jeho vrub.

6. Příkazník není vázán pokyny příkazce. Právu příkazníka na odměnu není na újmu bylo-li plnění na pohledávku příkazci uhrazeno ještě v období do tří měsíců po zániku závazku z této příkazní smlouvy. Příkazník za žádných okolností neodpovídá příkazci za škodu vzešlou z nevymožení pohledávky. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud dospěje k názoru, že pohledávka je nebo její část nedobytná.

7. Příkazník je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to s okamžitou platností, zjistí-li, že nemá výhradní zastoupení na řešení předmětné pohledávky nebo byl-li porušen, byť i z části, bod č. 5 této smlouvy. Za hrubé porušení se bere i to, pokud se příkazce dohodne na vymáhání pohledávky s inkasním pracovníkem mimo tuto příkazní smlouvu. Dále i to, pokud uhradí příkazce jakoukoliv finanční částku inkasnímu pracovníkovi bez daňového dokladu. I v tomto případě se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou provizi, a to do 3 dnů od doručení výpovědi.

8. V případě uzavření splátkového kalendáře se trvání této smlouvy prodlužuje až do úplného zaplacení dlužné částky. Příkazce dále souhlasí s tím, aby první splátka připadla příkazníkovi jako náhrada vynaložených nákladů. Dále pokud dlužník neuhradí splátku v daném termínu, příkazce souhlasí s tím, že si příkazník ponechá vždy jednu splátku na vynaložené náklady výjezdu za dlužníkem, a to kdykoliv bude zapotřebí dlužníka navštívit. Příkazník je k tomu účelu povinen vystavit příkazci příslušný daňový doklad - fakturu. Tato splátka by se neměla výrazně lišit od běžných, pravidelných splátek.

9. V případě, že příkazce uvede adresu, na které se dlužník prokazatelně nezdržuje, je společnost (příkazník) oprávněna si účtovat 5% z dlužné částky na náklady spojené s hledáním dlužníka, a to i v případě, že dlužník nebude nalezen. Těchto 5% nemá nic společného s provizí, je to pouze poplatek za hledání dlužníka. V případě, že 5 % z pohledávky činí částku menší než 3.000,- Kč, tak si účtuje 3.000,- Kč + DPH. Jestliže příkazce zaplatí 3.000,-Kč na vyhledání dlužníka při podpisu Příkazní smlouvy – Plné moci, a to z důvodu, že neví, kde se dlužník zdržuje, nebudou po něm požadovány žádné další poplatky na vyhledání dlužníka. Na tuto odměnu má příkazník nárok i v případě, že v den podpisu Plné moci – Příkazní smlouvy, byl dle Obchodního rejstříku dlužník v insolvenci či v likvidaci, případně byl-li v rejstříku nalezen údaj o exekuci. Příkazce se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy sledovat, zda dlužník nevstoupil do likvidace, není proti němu zahájeno insolvenční řízení či oddlužení, dále zda nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo nebyl prohlášen konkurz. O každém takovém zjištění je příkazce povinen ve lhůtě 3 dnů informovat Příkazníka. Příkazník nenese odpovědnost za případné zmeškání lhůt pro uplatnění pohledávky v uvedených řízeních a s tím související vznik škody, způsobené porušením uvedené oznamovací povinností příkazce.

10. Příkazce souhlasí, aby případně podepsaný splátkový kalendář byl převeden na jinou právnickou či fyzickou osobu, a to při zachování všech práv a povinností z něj vyplývajících.

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré závazky vyplývající z této dohody podřizují režimu zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. Příkazník souhlasí s tím, že veškeré jím poskytnuté podklady k vymáhání pohledávky, budou po ukončení skartovány.

12. Veškerá ujednání ohledně předmětu plnění této smlouvy předcházející jejímu podpisu se považují za zrušená. Tuto dohodu je možno měnit pouze písemně. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, z nich každá strana obdrží po jednom.

13. Veškeré písemnosti, které je nutno doručit v souvislosti s plněním této smlouvy se doručují smluvním stranám na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to až do okamžiku kdy smluvní strana sama nesdělí druhé smluvní straně odlišnou adresu pro doručování písemností. Za doručenou zásilku se považuje i zásilka, její převzetí bylo ze strany smluvní strany odmítnuto, a tato byla z tohoto důvodu vrácena zpět odesílateli. Účinek doručení v takovém případě nastává okamžikem převzetím zásilky odesílatelem. Smluvní strany se zavazují, že věrohodným způsobem oznámí druhé smluvní straně jakoukoli změnu svého sídla, místa podnikání či adresy pobytu, veškeré změny a údaje, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co tato změna nastane, nejpozději však do pěti pracovních dní.

14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli a že tato smlouva nebyla jimi podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Příkazce prohlašuje, že veškeré informace o společnosti si přečetl na webových stránkách společnosti www.serafservis.cz a porozuměl jim. V případě, že příkazce odstoupí od smlouvy do 14dnů od podpisu této smlouvy, tak se tímto zavazuje uhradit částku ve výši 6.000,- Kč + DPH za náklady spojené s uzavřením smlouvy.

15. Příkazce si objednal zástupce společnosti, aby za ním přijel a souhlasí i s tím, že Plnou moc a příkazní smlouvu podepisuje mimo prostory sídla firmy, a to z důvodu toho, že nemá možnost se dostavit do sídla kanceláře v Praze, nemá k tomuto žádných námitek, se vším je obeznámen a s výše uvedeným souhlasí. Příkazce byl poučen o všech svých právech, včetně svému právu odstoupit do 14dnů od smlouvy dle občanského zákoníku.

16. Příkazník prohlašuje, že vždy naúčtuje dlužníkovi, pokud to bude možné, veškeré náklady, které příkazce vynaložil v souvislosti s vymáháním dané pohledávky.

17. Do 14-ti dnů od podpisu smlouvy bude na daný mail klienta zaslán přístupový kód, pod kterým se přihlásí na našich webových stránkách www.serafservis.cz a kliknutím na odkaz „VSTUP PRO KLIENTY“ se přihlásí vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem, které obdržel. Zde klient uvidí aktuální stav jeho pohledávky.

V
dne
podpis
Zmocnitel
Zmocněnec